Juist Bewindvoeringen hecht veel waarde aan integriteit en streeft naar de hoogste kwaliteitseisen van haar dienstverlening. In onze organisatie hebben we een Kiwa erkende schuldhulpverlener werken die het gehele taakveld overziet en het werk als bewindvoerder uitvoert. Ons uitgangspunt is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, mocht u echter problemen ervaren of suggesties hebben schroom niet om contact met ons kantoor op te nemen.

UW MENING IS BELANGRIJK:

Onderaan deze pagina staan 5 vragen die u via de mail naar ons toe kunt sturen. Middels uw antwoorden op de vragen willen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. Alvast hartelijk dank hiervoor.

KLACHTENREGELING:

Artikel 1. Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Juist Bewindvoeringen.  Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan mits zij een dergelijk persoon daartoe schriftelijk machtigen.
Artikel 2. De klager dient zich per post  te richten tot Juist Bewindvoeringen.
Artikel 3. De klager ontvangt binnen veertien werkdagen een schriftelijke reactie waaruit blijkt dat zijn/haar klacht in behandeling is genomen,  en op welke termijn hierover nader contact zal volgen. Dit nader contact kan bijvoorbeeld bestaan uit het verifiëren van de klacht, het uitwisselen van informatie omtrent de klacht e.d. bij de klager en/of andere personen of instanties.
Artikel 4. Indien binnen een maand na de schriftelijke indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.
Artikel 5. Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
Artikel 6. De klachten en afhandeling daarvan worden gearchiveerd  in het centrale registratiesysteem.
Artikel 7. Alle documenten en gemaakte aantekeningen inzake een voorgelegde klacht zullen onderdeel uitmaken van het dossier van rechthebbende. Dit dossier is te allen tijde ter inzage beschikbaar voor rechthebbende.
Artikel 8. Deze regeling treedt in werking op 5 oktober 2012 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder;

  • bewindvoerder: Juist Bewindvoeringen
  • vermogens- en/of inkomensbeheer: op grond van een overeenkomst wordt het vermogen of het inkomen van cliënt beheerd;
  • cliënt: een onder bewind gestelde bij wie de stichting tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie de stichting een overeenkomst heeft gesloten;
  • leefgeld: een vergoeding die de cliënt ontvang op basis van het vastgestelde inkomensplan;
  • beheersovereenkomst: de met de cliënt gesloten overeenkomst van beheer van het inkomen en/of vermogen;
  • plan: door bewindvoerder/beheerder vastgesteld plan, waaruit blijkt hoe het bewind/beheer zal plaatsvinden

Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1 De onderbewindstelling en het vermogen en/of inkomensbeheer wordt uitgevoerd conform de wettelijke regels voor meerderjarigenbewind.
2.2 Op deze algemene voorwaarden en de beheerovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.3 Juist Bewindvoeringen heeft een klachten- en bezwaarregeling, op verzoek kan deze regeling ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Bewind, beheer en plan van aanpak
3.1 Tijdens de intake wordt een intakeformulier ondertekend, waarna de onderbewindstelling wordt opgestart of de beheersovereenkomst wordt opgesteld.
3.2 De bewindvoerder/beheerder inventariseert binnen een maand na de onderbewindstelling/intake beheer de bezittingen en schulden, alsmede de inkomsten en uitgaven. Deze inventarisatie wordt bij onderbewindstelling ingediend bij de kantonrechter.
3.3 Juist Bewindvoeringen stelt, indien mogelijk in samenspraak met de cliënt een plan op qua budget en beheer.
3.4 Bij het opstellen van het plan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Schulden worden geïnventariseerd en er zal naar oplossingen worden gezocht middels aflossingsregelingen,dan wel middels een aanvraag voor minnelijke of een wettelijke schuldenregeling. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan betaling van huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en uitgaven voor levensonderhoud, alsmede de kosten van de bewindvoering of het beheer. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder/beheerder hiervoor gereserveerd. Roodstand wordt zoveel mogelijk voorkomen.
3.5 Er wordt een bankrekening voor cliënt beschikbaar gesteld, waar het leefgeld op wordt gestort en waarover de cliënt zelf de beschikking heeft. Roodstand is hier niet mogelijk.
3.6 Er wordt een bankrekening door de bewindvoerder voor cliënt geopend, waar alleen de bewindvoerder de beschikking over heeft. Op de rekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt naar een aparte rekening overgemaakt.
3.7 De kosten van de bankrekeningen komen voor rekening van cliënt.
3.8 De kosten voor onderbewindstelling/beheer worden maandelijks of per kwartaal ten laste van de rekening van cliënt gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal Juist Bewindvoeringen dit voor de cliënt uitvoeren.

Artikel 4. Verplichtingen
4.1 Na de onderbewindstelling of als de beheersovereenkomst is gesloten zal de bewindvoerder/beheerder zo spoedig mogelijk de in artikel 3 genoemde werkzaamheden uitvoeren.
4.2 Voorts zorgt de bewindvoerder/beheerder ervoor dat desbetreffende instanties zo spoedig mogelijk worden benaderd en geïnformeerd over de onderbewindstelling of beheer;
4.3 De bewindvoerder/beheerder zal alle werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het plan en die in het financiële belang zijn van de cliënt. Bewindvoerder/beheerder kan hierbij derden benaderen om hem hierin bij te staan, waarbij de kosten voor rekening van cliënt komen.
4.4 De bewindvoerder/beheerder zal in overleg met de cliënt bepalen of, wanneer en hoe vaak de stichting aan cliënt een overzicht stuurt van het gevoerde beheer;
4.5 Voorts legt de stichting jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling rekening en verantwoording af aan de bevoegde kantonrechter. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt
5.1 Na onderbewindstelling of bij beheer geeft cliënt alle noodzakelijke informatie en administratie aan de bewindvoerder/beheerder en zorgt ervoor dat alle correspondentie wordt doorgestuurd aan de bewindvoerder/beheerder.
5.2 De cliënt meldt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de bewindvoerder/beheerder.
5.3 De cliënt verplicht zich om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan.
5.4 De cliënt dient, indien mogelijk, zelf voor zijn inkomen zorg te dragen en licht de bewindvoerder/beheerder in over de aard en herkomst van het vermogen.

Artikel 5. Beloning
Voor salaris, onkosten en overige bijzonderheden wordt voor bewindvoering aangesloten bij de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK). Dit dient goedgekeurd te worden door de daartoe bevoegde kantonrechter. Bij beheer wordt dit vooraf overeengekomen en in de beheersovereenkomst vastgelegd.

Artikel 6. Privacy
De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Juist Bewindvoeringen. De bewindvoerder/beheerder verstrekt deze gegevens slechts aan derden, indien dit in belang van cliënt is of dit voortvloeit uit de werkzaamheden van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 7. Bereikbaar
Juist Bewindvoeringen is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur en via e-mail. Voorts is het mogelijk een afspraak voor een bespreking op kantoor te maken.

Artikel 8. Klachten
Juist Bewindvoeringen heeft een klachten- en bezwaarregeling op de site vermeld staan, de verwijzing hiernaar vindt plaats tijdens de intake.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als  “Algemene Voorwaarden Juist Bewindvoeringen”.

Juist Bewindvoeringen hanteert de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Vragenlijst:

1.  Wat vindt u van de bereikbaarheid van Juist Bewindvoeringen?

2. Hoe ervaart u de communicatie met Juist Bewindvoeringen?

3. Wat vindt u van de samenwerking met Juist Bewindvoeringen?

4. Voldoet Juist Bewindvoeringen aan de verwachtingen die u heeft van een bewindvoerderskantoor?

5. Wellicht heeft u tips voor ons kantoor?

Hartelijk dank voor uw moeite, uw reactie wordt zeker gewaardeerd.